Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. donijelo je Odluku  o III. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga  Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.

.pdf