Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) , Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2018.-2020. godina.

.pdf