Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 12.12.2017. godine donijelo je Zaključak o izvješću o poslovanju trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za 2016. g.

.pdf