Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15 i 123/17.) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 6. sjednici održanoj dana 30.01.2018. godine donijelo je Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić.

.pdf