Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 –pročišćeni tekst i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donosi Izvješće o izvršenju programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2017.g.

.pdf