Na temelju članka 6. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) i članka 16. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 12/17), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić.

.pdf