Srijeda, 25 Travanj 2018

Na temelju odredbe članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15),  članka 19. stavka 1. alineja 11. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kloštar Ivanić.

.pdf