Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97 i 107/07 i 94/13) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ("Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o IV. izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Kloštar Ivanić od roditelja-korisnika usluga.

.pdf