Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14), na temelju postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti „održavanje javnih i javnih zelenih površina“ po Odluci Općinskog načelnika od 23.03.2018. godine, te članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti  «ODRŽAVANJE JAVNIH I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA »  na temelju ugovora.

.pdf