Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“.

.pdf