Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ , broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 14. stavaka 1. i 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 11.10.2018. godine donijelo je Odluku o izmjeni o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf