Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena ulica i trgova u naseljima.

.pdf