Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 04/18), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. g. donijelo je Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2019. godini.

.pdf