Na temelju članaka 37., 38. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18.), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je Odluku o izvršavanju proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

.pdf

.doc