Na temelju članka 17. st.1. alineja 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18),  čl.47. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 47/17) Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 16/18),   članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 04/18), uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova KLASA: 810-09/18-05/19, URBROJ: 511-543-21-01-19-4, od 21. siječnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 31.01.2019. godine donijelo je  Odluku o određivanju  pravnih osoba od interesa  za  sustav civilne zaštite.

.pdf