Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 04.04.2019. godine donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kloštar Ivanić.

.pdf