Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),  članaka 12. i 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), te članka 8. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o Izvješću Mandatne komisije.

.pdf