Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br.  04/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

.pdf