Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je zaključak o godišnjem obračunu Financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2018. g.

.pdf