Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduženje kod Europske banke za obnovu i razvoj.

.pdf