Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ( Narodne novine broj 29/19) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je izmjenu i dopunu Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

.pdf