Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 10.09.2019. godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

.pdf