Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici dana 10.09.2019. godine donijelo je 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019.g.           

.pdf