Na temelju članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke“ županije broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 22. sjednici održanoj dana 12.03.2020. godine, donosi Zaključak o Izvješću o obavljenim aktivnostima iz Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Kloštar Ivanić u 2019. godini.

.pdf