Na temelju članaka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Odluka .pdf