Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj  dana 29.09.2020. godine donijelo je odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić.

Odluka .pdf