Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19 ),  te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić ( Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20 ) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 29. rujna 2020. godine donijelo je Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“.

Zaključak .pdf