SlikaNa temelju članka 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici održanoj dana 01.02.2011. godine donijelo je

 
 
O D L U K U

o suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić
 

I.

 

Općinsko vijeće razmatralo je prijedlog Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2010/2011. u Dječjem vrtiću Proljeće Kloštar Ivanić, od 29.01.2011. godine, Klasa: 601-02/11-01-04, Ur. Broj: 238-14-78-11-01.

Prijedlogom Odluke utvrđeno je da se Program predškole u trajanju 250 sati za pedagošku godinu 2010/2011. financira u 100% - tnom iznosu od strane osnivača – iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić i to 160,00 kn mjesečno po djetetu.

 
II.
 

Općinsko vijeće daje suglasnost na prijedlog Odluke o financiranju Programa predškole za pedagošku godinu 2010/2011. u Dječjem vrtiću Proljeće, koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića, Klasa: 601-02/11-01-04, Ur. Broj: 238-14-78-11-01 od 29.01.2011. godine.

 

III.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
Klasa: 601-01/11-01-02
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 01.02.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tomislav Vlahović, dipl. ing.