SlikaNa temelju članka 33. i 34. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 19/09) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 20. sjednici održanoj dana 12.05.2011. godine donijelo je

 
 
 
 
Z A K L J U č A K

o suglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog vijeća

Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

 

I.

 

Općinsko vijeće razmatralo je prijedlog Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelj/staratelj) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić od 12.03.2011. godine, Klasa:601-02/11-05-34, Ur. Broj: 238-14-78-11-01.

 
II.
 

Daje se suglasnost na prijedlog Odluke o sudjelovanju korisnika (roditelj/staratelj) u cijeni Programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće, Klasa:601-02/11-05-34, Ur. Broj: 238-14-78-11-01, dana 12.03.2011. godine.

 

III.

 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Općine Kloštar Ivanić.

 
 
Klasa: 601-01/11-01-06
Ur. Broj: 238/14-01-11-01
Kloštar Ivanić, 12.05.2011.
 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

OPćINA KLOšTAR IVANIć

OPćINSKO VIJEćE

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

 

Tomislav Vlahović, dipl. ing.