Temeljem članka 76.  st. 7  Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 1.  i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 19. st.1 al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15  i 123/17), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2018.g.

.pdf

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2018.g.

.pdf

Temeljem članka 36. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 118/18) i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Na osnovi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g.

.pdf

Plan djelovanja Općine Kloštar Ivanić u području prirodnih nepogoda  za 2019. godinu.

.pdf

Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17.sjednici održanoj, dana 23. svibnja 2019.godine, donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. 07. 2018. – 31. 12. 2018.g.

.pdf

Na osnovi članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18),  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.

.pdf

Na temelju čl. 82. st. 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić  (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić  na 17. sjednici dana 23.05.2019. godine donosi odluku o raspodjeli rezultata Općine Kloštar Ivanić za 2018.g.

.pdf

Stranica 1 od 41