Temeljem članka 23. stavka 4., članka 28. stavka 1. i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je odluku o dodjeli obavljanja poslova javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 10. i 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13), članka 8. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10), članka 43. Zakona o šumama (Narodne novine br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na šumama i šumskom zemljištu.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 76/06., 141/06., 148/08., 38/09., 153/09. i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članaka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 24/13.) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. donijelo je odluku o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Kloštar Ivanić i nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici održanoj dana 16.10.2014. godine donijelo je odluku o razrješenju/imenovanju predsjednika ili člana radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić, te ukidanju Odbora.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 12. sjednici održanoj dana 04.09.2014. godine donijelo je odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Ivanić.

( pdf - dokument )

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 14.07.2014.donijelo je I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016. godine.

( pdf - dokument )     

           

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 11. sjednici dana 14.07.2014. godine donosi i. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014. godini


( pdf - dokument )

Općinsko vijeće na 11. sjednici dana 14.07.2014. donosi I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu

( pdf - dokument )        

Ovom Odlukom  mijenja se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 20. prosinca 2013. godine, KLASA: 400-06/13-01-10, URBROJ: 238/14-01/01-13-03.

 

( pdf - dokument )

1. III. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2013.god. (pdf - dokument)

2. Plan razvojnih programa Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016. god. (pdf - dokument)

3. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.god. (pdf - dokument)

4. Program javnih potreba u sportu u 2014. god. (pdf - dokument)

5. Program javnih potreba u kulturi u 2014. god. (pdf - dokument)

6. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.god. (pdf - dokument)

7. Program socijalnih potreba  u 2014. god. (pdf - dokument)

8. Odluka o proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2014. i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2015. - 2016. god. (pdf - dokument)

9. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2013.god i prijedlog projekcije proračuna za razdoblje 2014. - 2015. god. (pdf - dokument)

10. Odluka o usvajanju strateškog plana Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2014. - 2016.god. (pdf - dokument)

11. Odluka OV o odvajanju s osnivanjem novog društva. (pdf - dokument)

12. OV - Odluka o izvršenju proračuna 2014. (pdf - dokument)

13. OV - Program predškolskog odgoja u 2014. (pdf - dokument)

14. OV - Program javnih potreba u poljoprivredi u 2014. (pdf - dokument) 

Stranica 41 od 43