Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donijelo je Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Ivanić.

Pravilnik - pdf.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donosi Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Odluka - pdf.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić dana 18.02.2015. godine donijelo je Odluku o osnivanju savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić.

Odluka - pdf.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015. godine donijelo je odluku o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2015. godinu, za financiranje rada političkih stranaka i članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić izabranih s liste grupe birača.

Odluka - pdf.

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 16. sjednici održanoj dana 18.02.2015.  godine donijelo je odluku o kratkoročnom zaduženju Općine Kloštar Ivanić kod Privredne banke Zagreb d.d.

Odluka - pdf.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine donijelo je odluku o II. izmjenama i dopunama proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2014.g. i projekcije za 2015. i 2016. godinu.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 19. st. 1.al.5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/25, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine br. 33/12) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine  donijelo je I. izmjene i dopune programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić u 2014.g.

( pdf - dokument )                         

Na temelju članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici dana 22.12.2014. godine donijelo je I. izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014.g.

( pdf - dokument )

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. (Uredba), 178/04., 38/09., 79/09.,49/11,  144/12.), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/13.)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 15. sjednici dana 22.12.2014. godine donijelo je II. izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Ivanić u 2014.g.

( pdf - dokument )

Stranica 42 od 49