Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini, te Zaključka Općinskog načelnika od 16.11.2015. g., KLASA:112-01/15-01/09, URBROJ: 238/14-02-15-01, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za prijam u službu „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Javni natječaj.