Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 28.01.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2016. g.

.pdf