Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11, 64/15), članka 45. i članka 79. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 24/13), te Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 32/15), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 6. ožujka 2016. godine raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

.pdf