Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području općine Kloštar Ivanić te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Kloštar Ivanić.

Detaljnije na objavi NN.