Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15), te Odluke Općinskog vijeća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 32/15), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić od dana 14.07.2016., i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić , dana 17.08.2016. raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Javni natječaj .pdf

Obrazac ponude .pdf

Izjava ponuditelja .pdf