Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2020. godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 11.12.2020. g., KLASA:112-01/20-01/03, URBROJ: 238/14-02-20-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za prijam u službu namještenika: „čistača“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj .pdf

Opis posla i podaci o plaći .pdf