Petak, 05 Veljača 2021

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine br. 36/15, 98/19), Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, (Glasnik Zagrebačke županije broj 42/16) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 4/18, 9/20) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.02.2021.g. raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

 koji se financiraju iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

  1. PREDMET NATJEČAJA:

Poslovi preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba od mjesta smrti na području Općine Kloštar Ivanić do nadležne patologije ili sudske medicine, za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.

 

Općina Kloštar Ivanić snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

 

  1. VRIJEME NA KOJE SE SKLAPA UGOVOR:

            4 (slovima: četiri) godine

 

  1. PONUDE NA NATJEČAJ MOGU PODNIJETI PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE UZ ISPUNJENJE SLIJEDEĆIH UVJETA I DOKAZE O NJIHOVU ISPUNJENJU:

 

  1. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

Najpovoljnijem ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke III. ovog javnog natječaja, ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je u privitku i sastavni je dio natječajne dokumentacije.

 

            Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

  1. ROK ZA PREDAJU PONUDA:

Ponude sa prilozima dostavljaju se do 22.02.2021.g. do 12:00 sati na adresu:

 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

ŠKOLSKA 22

10 312 KLOŠTAR IVANIĆ

 

u zatvorenoj koverti sa naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ“.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 22.02.2021. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, Kloštar Ivanić, prostorija vijećnice.

Na otvaranju ponuda mogu biti prisutni ovlašteni ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

 

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić.

 

Objavljeno na web stranici, oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić i na lokalnom radiju

dana 05.02.2021. godine.

Ponudbeni list za natječaj .doc