Četvrtak, 13 Siječanj 2022

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 13.01.2022. godine, KLASA: 320-01/22-01/01, URBROJ: 238/14-02-22-1, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala

za proljetnu sjetvu u 2022. g.

  

1. Raspisuje se javni natječaj za odabir distributera za plasiranje novčanih sredstava u svrhu kreditiranja obiteljskih gospodarstava s područja Općine Kloštar Ivanić, za proljetnu sjetvu  u 2022. godini, slijedećih kultura:

 

2. Kreditiranje će se vršiti plasiranjem novčanih sredstava kreditora korisnicima kredita– distributerima poljoprivrednog repromaterijala, a distributeri se obvezuju plasiranim sredstvima kreditirati obiteljska  poljoprivredna gospodarstva za nabavu repromaterijala (sjemenski materijal, umjetno gnojivo, zaštitna sredstva).

 

3. Iznos kredita: 500.000,00 kn.

 

4. Korištenje kredita: jednokratnom uplatom na žiro- račun korisnika kredita, na temelju upisa zainteresiranih OPG i naknadnu kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

 

5.Visina kredita po korisniku – OPG je do 20.000,00 kn.

 

6. Rok vraćanja sredstava kreditoru: 15.12.2022. s eskontnom kamatnom stopom HNB na dan dospijeća.

 

7. Natjecati se mogu dobavljači- fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

8. Obvezni sadržaj ponude:

(obrazac)

      a prije zaključenja ugovora o kreditu (obrazac),

            korisnicima – OPG-ima (obrazac)

      -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje proljetne sjetve u

            2022. godini

 

  1. Rok za dostavu ponuda: 24.01.2022.g., do 15:00 sati, u zatvorenoj omotnici i s naznakom «Ne otvarati- ponuda za repromaterijal», na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić.
  2. Otvaranje ponuda je javno i biti će 24.01.2022. u 15:00 sati u Općini Kloštar Ivanić,  Školska 22., 10312 Kloštar Ivanić, I. kat, vijećnica, a ponude će otvoriti Fond za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić.
  3. Informacije se mogu dobiti radnim danom od 7,30 – 14,00 sati i na tel. 01/2823-104.

Izjave i troškovnik .zip