Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14), članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 13/21) i
Odluke Općinskog načelnika od 06.06.2022.g., općinski načelnik Općine Kloštar
Ivanić raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2022. godini .pdf