Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), a u
skladu s Planom prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2022.
godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 10.06.2022. g., KLASA:112-01/22-01/04,
URBROJ: 238-14-02-22-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika na radno mjesto: „referent za opće poslove i praćenje nabave“ u
Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca


Posebni uvjeti za prijam u službu:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit,
- poznavanje rada na računalu.
Opći uvjeti za prijam u službu:
Osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu
utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19):
1. punoljetnost,
2. hrvatsko državljanstvo,
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen
državni stručni ispit može se primiti na radno mjesto pod uvjetom da isti položi u roku godine
dana od dana prijama u službu.
Osoba se prima u službu na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju
upotrijebljeni su neutralno i odnose se na ženske i muške osobe.
Uz prijavu na natječaj obavezno se prilažu isprave kao dokaz o ispunjavanju uvjeta u
neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik, i to:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik važeće osobne iskaznice,
putovnice a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava hrvatsko državljanstvo
dokazuje domovnicom),
- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik svjedodžbe),
- dokaz o traženom iskustvu od najmanje jedne godine na odgovarajućim poslovima
(potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o
radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo od najmanje jedne
godine na odgovarajućim poslovima),
- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici,
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe ili uvjerenja o
položenom državnom stručnom ispitu ako kandidati/kinje imaju položen državni stručni
ispit);
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji
od šest mjeseci od objave natječaja,
- vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i
16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokanoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19).
Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti nakon
obavljenog izbora, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu, čime dokazuje ispunjavanje
uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu te
ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi provjere znanja i
sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj ili ne ispunjava formalne
uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te se
takvim osobama dostavlja pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatima
prijavljenim na javni natječaj.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom
natječaju.
Podnositelj prijave koji ima pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnim zakonima,
dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je u prijavi
na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom
statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na
koje se poziva, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg
poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) i dokaz o nezaposlenosti za vrijeme trajanja
natječaja (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), ako posebnim
zakonom nije propisano koju dokumentaciju je obavezan priložiti.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne
novine broj 121/17, 98/19, 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane odredbama navedenog Zakona, a koji
su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20ZOHBDR%202021.pdf
Prednost mogu ostvariti i zaposlene osobe ako su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju
njihovoj stručnoj spremi.
Kandidat svojom prijavom na natječaj daje suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka u
svrhu provođenja natječaja za prijam u službu i zasnivanja radnog odnosa.
Na službenoj web - stranici Općine Kloštar Ivanić www.klostar-ivanic.hr bit će dostupan
opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za
pripremanje kandidata za tu provjeru.
Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Kloštar Ivanić objavit će se vrijeme
održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije
održavanja istog.
Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8)
dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22,
10312 Kloštar Ivanić, s naznakom „Natječaj za prijam referenta za opće poslove i praćenje
nabave – ne otvaraj“
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Detalji .rar