Izmijenjena je definicija obiteljske kuće u Programu, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Ovaj poziv se ne odnosi na zgrade koje imaju upravitelja sukladno prema Zakonu o vlasništvu. Isključivo za sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice se mogu prijaviti i kuće koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine. 

Prijava je otvorena za sve građane, te se šalje direktno u Fond za očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost.

Uvjeti sufinanciranja i potrebni obrasci: www.fzoeu.hr Informacije: obiteljske-kuce@fzoeu.hr

Besplatni info telefon 0800 200 170 (radnim danom od 9-15 sati)

.pdf

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - Kreditom do konkurentnosti.

Kreditna linija sa subvencijom kamatne stope u suradnji Ministartsva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i poslovnih banaka. Krediti za poduzetnike koji ulažu na području Zagrebačke županije.

- Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ od 06.svibnja 2003. te profitne ustanove, koji ulažu na području Zagrebačke županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

- Prednost pri dodjeli subvencija imaju projekti korisnika kredita proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta.

- Iznos kredita: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši 5.000.000,00 kuna.

- Namjena: kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni): kupnja nove opreme ili pojedinih dijelova nove opreme; obrtna sredstva do 20% (za projekt iz uslužne djelatnosti) i do 30% (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

- iznos subvencionirane kamate: za proizvodne djelatnosti 4% (ministarstvo poduzetništva i obrta 2%, Zagrebačka županija 2%); za uslužne djelatnosti 2% (Ministarstvo poduzetništva i obrta 1%, Zagrebačka županija 1%).

Kontakt:
e-mail: uog@zagrebacka-zupanija.hr

Tel:  01/6009 415, 01/6009 457

Detaljnije sa obrascima na stranicama Zagrebačke županije.

Natječaj traje do iskorištenja sredstava.

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana 29.04.2015. godine, čl. 18. Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava natječaj za upis djece u dječji vrtić "Proljeće" Kloštar Ivanić za pedagošku godinu 2015/2016.

Natječaj .pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te Odluke Općinskog vijeća o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 33/14) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći
                                                                                        JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić
1. Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:
a) k.č.br. 3552/1, z.k.ul. 2552, k.o. Kloštar Ivanić, površine 15.239 m2, građevinsko područje namijenjeno za sportsko
rekreativne sadržaje.
b) k.č.br. 107, z.k.ul. 824, k.o. Bešlinec, površine 29.885 m², poljoprivredno zemljište.
c) k.č.br. 85, z.k.ul. 587, k.o. Obreška, površine 5.214 m², građevinsko zemljište.
Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na katastarskom planu, koji je na uvidu ponuditeljima u sjedištu Općine Kloštar Ivanić, na adresi: Školska 22, Kloštar Ivanić, radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.
2. Početna cijena nekretnina iz točke 1. ovog Natječaja iznosi kako slijedi:
· za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 121.872,47 kuna,
· za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 37.968,89 kuna,
· za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 27.266,04 kuna.
3. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju:
· fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
· pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,
· strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pod uvjetom da svi prethodno navedeni
nemaju dugo
vanja prema Općini Kloštar Ivanić i Republici Hrvatskoj.
4. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi
ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.
5. Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:
· ime i prezime (naziv) adresa, sjedište, telefon i osnovni podaci o ponuditelju,
· OIB ponuditelja,
· oznaku zemljišta za koju se dostavlja ponuda,
· iznos ponuđene cijene zemljišta iz ovog javnog natječaja, upisan brojkama i slovima, a koji ne može biti manji od
početne cijene predviđene ovim javnim natječajem,
· broj računa na koji će se vraćati jamčevina.
6. Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:
· dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,
· za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od
dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te
ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvolje-
no natjecanje),
· dokaz o uplaćenoj jamčevini,
· potvrda Općine Kloštar Ivanić da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Kloštar Ivanić,
· potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka
natječaja,
· bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u
državi sjedišta gospodarskog subjekta (ponuditelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni
prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz
opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Općina
Kloštar Ivanić tražila ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji
naručitelj smatra prikladnim),
· BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljed-
njih 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno
u blokadi duže od 10 dana odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Općina Kloštar Ivanić
može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze
· izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovog javnog natječaja.
Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić ili u elektroničkom obliku sa službene Internet stranice Općine Kloštar Ivanić (www.klostar-ivanic.hr).
7. Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10% utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kloštar Ivanić, IBAN: HR71234000091819300008, poziv na broj 68, 7757-OIB, s naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.
8. Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
9. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ponuda za kupnju nekretnina – ne otvarati«. Rok za dostavu ponude je do 14.05.2015. godine do 12,00 sati.
10. Otvaranje zaprimljenih ponuda biti će javno, a provest će se u sjedištu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, dana 14.05.2015. godine u 12,00 sati.
11. Postupak javnog natječaja provest će Komisija za promet nekretnina u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, odnosno otvorit će pristigle ponude, po otvaranju ponuda sastavit će Zapisnik o otvaranju ponuda i utvrditi najpovoljnije ponude za kupnju nekretnina izloženih na prodaju.
12. Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Kloštar Ivanić u roku od 30 dana računajući od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji nekretnine. Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Kloštar Ivanić u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
13. Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva i zabilježbu prava prvokupa snosi kupac.
14. Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.
15. Ponuditelj može povući ponudu najkasnije do otvaranja ponuda i to pismeno na obrascu kojeg može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić. U tom slučaju ponuditelj ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.
16. Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Komisije za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.
17. Načelnik Općine Kloštar Ivanić zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

Obrazac ponude.

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

 Sukladno Odluci o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Kloštar Ivanić javni natječaj za investicijsko održavanje cesta objavljen u Narodnim novinama u broju 47., od 28.04.2015. godine.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 22.04.2015.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za davanje  u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2015. godini.

.pdf                                                        

Poziv na testiranje kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Višeg referenta za pravne poslove".

Poziv .pdf.

Poziv na testiranje kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za komunalne djelatnosti i gospodarstvo".

Poziv .pdf

Komunalni referent

Viši referent za pravne poslove

Temeljem članka 7. i 8. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i članka 15. Odluke o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 14/12) Komisija za dodjelu javnih priznanja raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja.

Natječaj - pdf.

Stranica 14 od 16