Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 19.02.2016. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2016. godinu.

Natječaj. .pdf

Upute za prijavitelje. .pdf

Odluka Općinskog vijeća financijskom okviru i prioritetnim područjima. .pdf

Obrasci za prijavitelje. .zip

Odluka o dodjeli financijskih sredstava. .pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 28.01.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-1, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za proljetnu sjetvu u 2016. g.

.pdf

Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 18. studenog 2015. g. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „referent za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravno odjel Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iza javnog najtečaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini, te Zaključka Općinskog načelnika od 16.11.2015. g., KLASA:112-01/15-01/09, URBROJ: 238/14-02-15-01, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za prijam u službu „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Javni natječaj.

OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA,

Web STRANICAMA I OBITELJSKOM

RADIJU

DANA 17.11.2015.

 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu stipendija

 

 

O B A V I J E S T

                           

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

 

Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

 

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

 

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO

 

                   25. studenog 2015. do 15,30 SATI.

 

Predsjednik    

Komisije za dodjelu stipendija:

 

Damir Kašnar, v.r.

 

Rezultati:

Studenti socijalni kriterij

.pdf

Studenti poticani

.pdf

Studenti izvrsnost

.pdf

Učenici izvrsnost

.pdf

Učenici poticani

.pdf

Učenici socijalni kriterij

.pdf

  Po raspisanom javnom natječaju za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, objavljenom 22.10.2015. godine putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine, Komisija za promet nekretninama obavila je bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrdila prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

  Na prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se dostavlja Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.   

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12  i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), te Odluke Općinskog vijeća o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 28/15) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći javni natječaj za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Daje se u najam stambene kuća u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić , koja se nalazi u naselju Čemernica Lonjska, na adresi Čemernica Lonjska 33, Kloštar Ivanić,  na k.č.br. 710/1 k.o. Bešlinec.

Stambena kuća se sastoji od predsoblja, dnevne sobe s kuhinjom i blagavaonicom, spavaće sobe, ostave i kupaonice, čija je ukupna neto površina 66,20 m2.

Iznos mjesečne najamnine stambene kuće je 1.000,00 kn.

 

Pravo na podnošenje Zahtjeva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić ima punoljetni hrvatski državljanin koji:

 • ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u trenutku raspisivanja natječaja,
 • kao i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • kao i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u Zahtjevu nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Kloštar Ivanić.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug ili osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici,  srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.

Kao dokaz o postojanju izvanbračne zajednice služi izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju podnositelj Zahtjeva i izvanbračni član ovjeravaju kod javnog bilježnika.

Lista prvenstva za davanje stambene kuće u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

 1. dužina prebivanja na području Općine Kloštar Ivanić
 2. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu
 4. socijalni uvjeti (samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje)

 

DOSTAVA ZAHTJEVA:

 1. Popunjeni Zahtjev za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnosi se na posebnom obrascu kojeg se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.
 2. Zahtjevu je potrebno priložiti svu dokumentaciju naznačenu u Zahtjevu
 3. Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija koja je temelj za bodovanje smatrat će se nepotpunim i odbacit će se.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva – prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana njegove objave putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 5. Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti, putem pošte ili se predaje neposredno u općinskom sjedištu, na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

s naznakom „Natječaj za davanje u zakup stambene kuće u vlasništvu

Općine Kloštar Ivanić – NE OTVARATI“

– najkasnije do 30.10.2015 g.

.pdf (Natječaj).

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015./2016.

.pdf

Obrazac prijave.

Stranica 14 od 17