Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 30.12.2016. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u sportu za 2017. godinu.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf

Svi obrasci, sa uputama za prijavitelje te opći uvjeti natječaja i odluka .zip

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 24/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 30.12.2016. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

Natječaj .pdf

Odluka .pdf

Svi obrasci, sa uputama za prijavitelje te opći uvjeti natječaja i odluka .zip

Plan raspisivanja natječaja Općine Kloštar Ivanić za programe/projekte udruga za 2017.g.

.pdf

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2016./2017., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje  natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2016./2017.

Natječaj .pdf

Obrazac prijave .pdf

Na temelju Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i toč. III. Zaključka općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić od 27.09.2016. godine, KLASA: 320-01/16-01/03, URBROJ: 238/14-02-16-9, raspisuje se natječaj za odabir distributera poljoprivrednog repromaterijala za jesensku sjetvu u 2016. g.

.pdf

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14, 81/15), te Odluke Općinskog vijeća o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 32/15), Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić od dana 14.07.2016., i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić , dana 17.08.2016. raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Javni natječaj .pdf

Obrazac ponude .pdf

Izjava ponuditelja .pdf

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13), članaka 16., 18., 22. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području općine Kloštar Ivanić te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju ugovora za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta, u skladu s Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Kloštar Ivanić.

Detaljnije na objavi NN.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ((Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 30. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) i Odluke Općinskog načelnika od 02.05.2016.g., općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini.

Natječaj. .pdf

Odluka. .pdf                                                        

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić temeljem članka 4. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić donijelo je na 18. sjednici održanoj­­­­­­­­­­­­­­­­­ 25. travnja 2016. god.

 

NATJEČAJ

za upis djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić

za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

 

Prijave za upis se mogu podnijeti za slijedeće programe:

 

 • Cjelodnevni primarni program ranog odgoja, obrazovanja njege i skrbi  predškolske djece

 

 • Kraći programi i aktivnosti unutar cjelodnevnog 10-satnog programa za djecu stariju od 4 godine (posebno se naplaćuju)

 

 • Program predškole  (zakonski obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u školu koja će do 31. ožujka 2017. napuniti šest godina)

 

 

 1. Obrazac Zahtjeva za upis djeteta može se podići u Dječjem vrtiću Proljeće radnim danom (ponedjeljak – petak)  ili preuzeti s www.djecjivrtic-proljece.hr. Na istoj adresi se može pronaći i Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić.

 

 1. Zahtjevi za upis zaprimati će se od 2. svibnja  2016. do 31. svibnja 2016. godine u tajništvu dječjeg vrtića od ponedjeljka do petka između 07:00 do 15:sati.

 

 1. Osnovna dokumentacija koja se prilaže uz Zahtjev za upis:

 

 1. Adresiranu poštansku omotnicu (s adresom djeteta ili roditelja) s poštanskom markom
 2. Rodni list djeteta (može i fotokopija, bez obzira na datum izdavanja)
 3. Potvrdu o prebivalištu djeteta (izdaje MUP)
 4. Fotokopija zdravstvene iskaznice djeteta
 5. Fotokopija iskaznice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
 6. Fotokopija osobnih iskaznica oba roditelja
 7. Potvrda o zaposlenosti roditelja*
 8. Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu*/**

 

 1. Na sve prikupljene osobne podatke bit će primjenjene odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka u ustanovama.

 

 1. Rezultati upisa bit će objavljeni do i zaključno s 16. lipnja 2016. godine:
  1. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće
  2. na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Proljeće
  3. poštom na adresu korisnika.

 

6.      Na Rezultate upisa, kada budu objavljeni, nezadovoljni će roditelji moći uložiti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon objave rezultata.

 

KLASA: 601-02/16-06-46

URBROJ: 238-14/78-16-01

U Kloštru Ivaniću, 25. travnja 2016.g.

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

 

              Nenad Kukec

Na temelju odredbe članka 17. Odluke o ustanovljenju javnih priznanja Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 6/99 i 10/10) Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije raspisuje natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja  Zagrebačke županije u 2016. godini.

.pdf

Stranica 14 od 18