Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama od 18. studenog 2015. g. za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto „referent za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravno odjel Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iza javnog najtečaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto "Referent za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

.pdf

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić u 2016. godini, te Zaključka Općinskog načelnika od 16.11.2015. g., KLASA:112-01/15-01/09, URBROJ: 238/14-02-15-01, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj za prijam u službu „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta.

Javni natječaj.

OGLAŠENO NA OGLASNIM PLOČAMA,

Web STRANICAMA I OBITELJSKOM

RADIJU

DANA 17.11.2015.

 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu stipendija

 

 

O B A V I J E S T

                           

Obavještavaju se učenici i studenti s područja Općine Kloštar Ivanić koji su podnijeli prijave na natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj godini 2015/2016., da su objavljene LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI.

 

Liste kandidata  za dodjelu stipendija oglašene su na oglasnim pločama Općine Kloštar Ivanić i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, te na web stanicama Općine Kloštar Ivanić.

 

U tekućoj školskoj godini dodjeljuje se 15 učeničkih i 10 studentskih stipendija.

 

KANDIDATI  MOGU PODNIJETI PISMENI PRIGOVOR KOMISIJI ZA DODJELU STIPENDIJA, U ROKU 8 DANA OD DANA OBJAVE LISTE, ODNOSNO DO ZAKLJUČNO

 

                   25. studenog 2015. do 15,30 SATI.

 

Predsjednik    

Komisije za dodjelu stipendija:

 

Damir Kašnar, v.r.

 

Rezultati:

Studenti socijalni kriterij

.pdf

Studenti poticani

.pdf

Studenti izvrsnost

.pdf

Učenici izvrsnost

.pdf

Učenici poticani

.pdf

Učenici socijalni kriterij

.pdf

  Po raspisanom javnom natječaju za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, objavljenom 22.10.2015. godine putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine, Komisija za promet nekretninama obavila je bodovanje pristiglih zahtjeva te utvrdila prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

  Na prijedlog Liste prvenstva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se dostavlja Komisiji za promet nekretninama u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.   

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12  i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 129/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), te Odluke Općinskog vijeća o davanju u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 28/15) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje sljedeći javni natječaj za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić.

Daje se u najam stambene kuća u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić , koja se nalazi u naselju Čemernica Lonjska, na adresi Čemernica Lonjska 33, Kloštar Ivanić,  na k.č.br. 710/1 k.o. Bešlinec.

Stambena kuća se sastoji od predsoblja, dnevne sobe s kuhinjom i blagavaonicom, spavaće sobe, ostave i kupaonice, čija je ukupna neto površina 66,20 m2.

Iznos mjesečne najamnine stambene kuće je 1.000,00 kn.

 

Pravo na podnošenje Zahtjeva za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić ima punoljetni hrvatski državljanin koji:

 • ima prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić u trenutku raspisivanja natječaja,
 • kao i članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske nemaju stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu,
 • kao i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u Zahtjevu nemaju nepodmirenih dugovanja prema Općini Kloštar Ivanić.

Uvjete iz stavka 1. ovog članka moraju kumulativno zadovoljiti podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug ili osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici,  srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, očuh i maćeha, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja pruža najmoprimcu ili drugim korisnicima stana (članovima domaćinstva) nužnu njegu i pomoć dok ta potreba traje.

Kao dokaz o postojanju izvanbračne zajednice služi izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koju podnositelj Zahtjeva i izvanbračni član ovjeravaju kod javnog bilježnika.

Lista prvenstva za davanje stambene kuće u najam određuje se prema slijedećim kriterijima:

 1. dužina prebivanja na području Općine Kloštar Ivanić
 2. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 3. sudjelovanje u Domovinskom ratu
 4. socijalni uvjeti (samohrani roditelj i pomoć za uzdržavanje)

 

DOSTAVA ZAHTJEVA:

 1. Popunjeni Zahtjev za davanje u najam stambene kuće u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić podnosi se na posebnom obrascu kojeg se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić.
 2. Zahtjevu je potrebno priložiti svu dokumentaciju naznačenu u Zahtjevu
 3. Zahtjevi uz koje nije priložena potrebna dokumentacija koja je temelj za bodovanje smatrat će se nepotpunim i odbacit će se.
 4. Rok za podnošenje zahtjeva – prijava na natječaj iznosi 8 dana od dana njegove objave putem Obiteljskog radija Ivanić, na oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine.
 5. Zahtjev s priloženom dokumentacijom potrebno je dostaviti, putem pošte ili se predaje neposredno u općinskom sjedištu, na adresu:

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ

Školska 22

10312 KLOŠTAR IVANIĆ

s naznakom „Natječaj za davanje u zakup stambene kuće u vlasništvu

Općine Kloštar Ivanić – NE OTVARATI“

– najkasnije do 30.10.2015 g.

.pdf (Natječaj).

Temeljem članka 6.,7. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14), Odluke o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016., Odluke o listi poticanih struka i zanimanja, te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić  raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2015./2016.

.pdf

Obrazac prijave.

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016., za učenike i studente.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

-   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

-   da su redoviti učenici srednje škole

-   da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja

-  da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5

-  da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja/smotre ili             da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a  koji su u struci srednjoškolskog obrazovanja za koje učenik/ica traži stipendiju

-  da nisu stariji od 20 godina

                                                

B) STUDENTI

-   da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

-  da su redoviti studenti

-  da nisu ponavljali razred/godinu u posljednje dvije godine školovanja,

-  da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini

-  da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja, ili da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre, ili da su dobitnici rektorove/dekanove nagrade, ili da su dobitnici drugih posebnih nagrada od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta ili da imaju objavljeni barem jedan znanstveno-stručni rad ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u struci studija za koji student/ica  traži stipendiju

-   da nisu stariji od 26 godina

 

Za školsku/akademsku godinu 2015/2016. dodijeliti će se:

 1. UČENICIMA

- najviše 30 stipendija, od toga:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od toga za deficitarna zanimanja učenika: alatničar, armirač, bravar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, izolater,  krovopokrivač, limar, mesar, stolar, staklar, slastičar tesar, tokar, vatrogasac, vodoinstalater, vozač teretnog vozila, zavarivač i zidar, dodijeliti će se do 10 učeničkih stipendija.

 

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. STUDENTIMA

- najviše 20 stipendija, od toga:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 10 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 10 stipendija.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

 

2. Stipendija se dodjeljuje za dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2015. godine.

 

3. Mjesečni iznos stipendije:

a) za učenike - 500,00 kuna

b) za studente - 1.000,00 kuna

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

- uspjeh u školovanju

- kriterij izvrsnosti

B) Stipendija  prema socijalnom  kriteriju za učenike i studente:

- uspjeh u školovanju

- socijalni status obitelji

 

2. Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđenim prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja sukladno čl. 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10 i 26/11.).

Socijalni status kandidata i obitelji boduje se sukladno čl. 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.).

 

3. Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu obitelji.

 

4. Dokumentacija koju kandidat treba podnijeti kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana

 

Prijava na natječaj sastoji se od

A) ispunjavanja prijave na natječaj putem linka i

B) dostave dokumentacije.

Dokumentacija se sastoji od:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave objavljen na stranicama (/www.zagrebacka-zupanija.hr)

2) Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike (članove domaćinstva, njihov status,  itd.)

3. Potvrda o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2015/2016.

4. Svjedodžbe za dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima iz dvije prethodne godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova

5) Rodni list

6) Dokaz o hrvatskom državljanstvu i o mjestu prebivališta za kandidata (domovnica i potvrda o prebivalištu izdana od MUP-a ili osobna iskaznica)

7) Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena od javnog bilježnika (prilažu je  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju);

8) Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZZ kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)  - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

9) Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta ( npr. rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku pomoći za uzdržavanje, sudska rješenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr. - prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

10) Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji,  dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu - prilažu ih  kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti;

11. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerena od javnog bilježnika

12. Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerena od javnog bilježnika

 

NAPOMENA:

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a  navedene su pod točkom 4.B) 7., 8., 11. 12. mogu biti  izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati. 

 

Prijave za natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu mogu se podnijeti na slijedeće načine na adresu: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije” (poštom), ili osobno na adresu Zagrebačka županija, Ulica I. Lučića 2a/VI, soba 13. od 8,00 do 12,00 sati.

Radi detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za  prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 6009-492 od 8,00 do 12,00 sati.

 

Obrazac prijave.

Upute za prijavu.

Popis dokumentacije.

Natjecati se mogu dobavljači – fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

S ponuditeljima repromaterijala zaključiti će se pojedinačni ugovori o kreditu, nakon provedenog postupka natječaja za kreditiranje obiteljskih gospodarstava i izvršenog odabira, a na temelju upisa zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača.

Kamatu na dobivena kreditna sredstva distributeri plaćaju u visini eskontne stope HNB, s rokom vraćanja novčanih sredstava Općini Kloštar Ivanić do 01.09.2016. godine.

Obvezni sadržaj ponude:

-naziv, adresa, OIB ponuditelja,

-izvod iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja (original ili ovjerene kopija),

-originalni ponudbeni troškovnik s iskazanim jediničnim maloprodajnim cijenama (obrazac),

-podatak o solventnosti ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,

-uvjerenje Porezne uprave o podmirenim porezima i doprinosima za mjesec koji prethodi objavi natječaja,

-potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić da su podmirene sve obveze prema Općini Kloštar Ivanić, ako ponuditelj ima sjedište na području Općine Kloštar Ivanić,

-izjavu o roku valjanosti maloprodajnih cijena (obrazac),

-izjavu o obvezi davanja instrumenata osiguranja povrata kredita po izvršenom odabiru, a prije zaključenja ugovora o kreditu (kao u toč. IV. 5. ovog Zaključka - obrazac).

-izjava o prihvaćanju obveze izvješćivanja o plasiranim sredstvima specificiranim po korisnicima - OPG-ima (obrazac) 

            -     popis zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za kreditiranje jesenske

                  sjetve u 2015. godini

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Po izvršenom odabiru dobavljači su dužni, prije zaključenja ugovora o kreditu, uručiti instrumente osiguranja povrata kredita:

-2 bianco potpisane mjenice tvrtke ili obrta

-2 bianco potpisane vlastite mjenice

-1 bianco potpisana zadužnica, ovjerena kod javnog bilježnika.

 

Zainteresirani dobavljači repromaterijala mogu dostaviti ponude do 21.09.2015. godine do 15,30 sati, u zatvorenoj omotnici s naznakom «Ne otvarati – ponuda za repromaterijal», na urudžbeni zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će Fond za poljoprivredu, na dan isteka roka za dostavu ponuda, u 15,30 sati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, Školska 22, Kloštar Ivanić, I. kat.

O rezultatu natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

.pdf

Izmijenjena je definicija obiteljske kuće u Programu, što je osiguralo sudjelovanje kućama građevinske bruto površine do 600m2 ili s maksimalno 3 stambene jedinice. Ovaj poziv se ne odnosi na zgrade koje imaju upravitelja sukladno prema Zakonu o vlasništvu. Isključivo za sufinanciranje povećanja toplinske zaštite ovojnice se mogu prijaviti i kuće koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine. 

Prijava je otvorena za sve građane, te se šalje direktno u Fond za očuvanje okoliša i energetsku učinkovitost.

Uvjeti sufinanciranja i potrebni obrasci: www.fzoeu.hr Informacije: [email protected]

Besplatni info telefon 0800 200 170 (radnim danom od 9-15 sati)

.pdf

Stranica 16 od 18