Na temelju članka 48. Stavak 1. Točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.01.2019. donosi Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić.

Plan prijma .pdf

Tablica .pdf