04.11.2014.

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kloštar Ivanić

 

                                                                       Broj objave: 2014/S 01K-0050568

                                                            Elektronički oglasnik javne nabave RH – koncesije

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN RH (03.11.2014.), a krajnji rok za dostavu ponuda je i vrijeme javnog otvaranja ponuda tj. 04.12.2014. godine u 12:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u EOJN RH ili na adresi: Općina Kloštar Ivanić, Školska 22, 10312 Kloštar Ivanić.