Na temelju članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 13.08.2015. godine donosi odluku o prekoračenju dopuštenih razina buke povodom blagdana Velike Gospe Općina Kloštar Ivanić na dan 15.08.2015. godine organizira proslavu blagdana Velike Gospe. Javni skup održao bi se dana 15.08.2015.g. od 05,00 sati do 16.08.2015.g. do 05,00 sata (emitiranje glazbe završava u 03,00 sata), na Trgu Sv. Ivana i dijelu prilaznih ulica – Ul. Sv. Marije i Školskoj ulici, te dijelu Ul. Kralja Tomislava i Zagrebačke ulice, koji gravitira trgu.

Obzirom da se na proslavi očekuje oko 2.000 ljudi, te da će na lokacijama navedenim u toč. I. ove Odluke biti postavljeni ugostiteljski objekti „štandovi“ te pozornica u Školskoj ulici,  postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti od buke ( N.N. 30/09, 55/13 i 153/13 ) jedinica lokalne samouprave može odlukom načelnika odrediti ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke.

Općinski načelnik dozvoljava, u svrhu obilježavanja blagdana Velike Gospe moguće prekoračenje dopuštene razine buke – obzirom da je to vjerska, tradicijska i društvena manifestacija  – na dan blagdana Velike Gospe 15. 08.2015. godine i to na lokacijama:

-Trg Sv. Ivana

-Ulica Svete Marije

-Školska ulica

-dio Ulice Kralja Tomislava koji gravitira trgu

-dio Zagrebačke ulice ( kod pošte ) koji gravitira trgu

-katastarske čestice na kojima će biti postavljeni štandovi ( kčbr. 943, 944, 4347, 4341, 4356, 4357, 3112/1, 3112/2, 3115, 3501, 3108, 2501, 2497, 3114 te 2495).

Putovi kojima će se odvijati dolaženje i odlaženje sudionika navedenog događanja su: Ulica Stjepana Radića, Zagrebačka ulica, Naftaplinska ulica, Ulica Kralja Tomislava te Obilaznica oko Kloštar Ivanića.

.pdf