Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić donijelo je Pravilnik o financiranju javnih potreba  od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 40/15), kao i Odluku o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava programima i/ili projektima udruga u 2016. godini sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“ broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Kloštar Ivanić udrugama kao i korištenje tih sredstava od strane udruga, u cilju provedbe aktivnosti od interesa za opće dobro, a kojim aktivnostima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Općine Kloštar Ivanić.

Sam tekst pravilnika dostupan je na web stranicama Općine Kloštar Ivanić, kao i Godišnji plan raspisivanja natječaja Općine Kloštar Ivanić za programe/projekte udruga za 2016. godinu.

Ovim putem pozivamo predstavnike udruga na usmeno predstavljanje pravilnika koje će se održati dana 18. veljače 2016. godine (četvrtak) u 15:30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska ulica 22.