Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11) a sukladno Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2017. godinu  i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 02.01.2017. utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2017.g.

.pdf