Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/7 i 94/13)
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljanom obavijesti o izboru
- radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Potvrde o nekažnjavanju pribaviti će Ustanova po službenoj dužnosti nakon obavljenog izbora kandidata.
Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice putovnice ili domovnice)
3. dokaz o radno iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
4. životopis (vlastoručno potpisan)
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima , imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, pred dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i priložiti slijedeće dokaze:
- rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti, dokaz  da je nezaposlena i priložiti akt o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14),
- rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo pravo prednosti, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos osoba koja se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom  48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine br. 33/92, 77/92, 17/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13)
- dokaz o utvrđenom statusu s invaliditetom i priložiti dokaz o tome na koji način je  prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca – osoba koja se poziva na pravno prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14).
Uz prijavu na natječaj i obvezen priloge navedene za dostavu uz prijavu, osoba koja se poziva na pravo prednosti dužna je priložiti izvornik ili presliku valjanog i važećeg dokaza, ako i svu drugu dokumentaciju utvrđenju odredbama posebnih zakona na čiju se primjenu podnositelj prijave poziva.

 

Natječaj .pdf